Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad. Vt õppekava

Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
2. õpingute alustamise tingimused;
3. õppekava nimetus;
4. õppekeel;
5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;
6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;
7. õpingute lõpetamise nõuded;
8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;
9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis.


Õpilase kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord

1. Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel.
2. Otsustuse õpilase kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor.
3. Õpilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud antud kursuse õppekava täies mahus.
4. Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud antud kursuse õppekava vähemalt 60%-lises mahus.
5. Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus (tõend).

 

Õpilaste õigused ja kohustused

Õpilasel on õigus:

1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
2. nõuda heatasemelist haridust;
3. saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
4. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud õppetundide eest;
5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.


Õpilane on kohustatud:
1. järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;
2. osalema õppetöös;
3. täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

 

Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

1. Hiina Keele Keskuses „AiZhong“ on õppetegevus tasuline.
2. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
3. Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õpilase vahelises lepingus.
4. Õppemaksust kedagi ei vabastata, õppetoetusi ei anta, poolte kokkuleppel on võimalik teha soodustusi.
5. Õppemaks tasutakse Õpilase poolt arvel märgitud kuupäevaks Roosimaa OÜ arveldusarvele.
6. Õppemaks ei sisalda õppematerjalide kulusid.
7. Õpilase puudumise korral õppemaksu tagasiarvestust ei tehta.
8. Õppemaksu ei tagastata, kui õppeleping lõpetatakse Õpilase algatusel.
9. Võimalik saada tulumaksutagastust koolituskuludelt.


Koolil on õigus teha muudatusi tunniplaanis, muuhulgas jätta ära tunde riigipühadel, üldhariduskoolide koolivaheaegadel, vääramatu jõu ning muude Koolist sõltumatute asjaolude tõttu. 

Muudatustest tunniplaanis teavitab õpetaja Õpilasi suuliselt või e-posti teel. Kooli otsusel ärajäetud tunnid tehakse järgi vastavalt kokkuleppele Õpilasega.


Kvaliteedi tagamine

1. Enne iga õppeaasta algust vaatab kooli juhataja üle kasutatavad õppematerjalid, vajadusel võetakse kasutusele uuemad õpikud ja töövihikud.
2. Enne õpetaja palkamist toimub intervjuu, mille käigus selgitatakse välja õpetaja keeleoskus ja kvalifikatsioon hiina keele õpetamiseks – eelnev õpetamiskogemus, vajalik hiina keele tasemeeksami HSK 6 läbimist tõestav tunnistus. Soodustame ja julgustame õpetajatel hiina keele ja selle õpetamist puudutavatel koolitustel ja konverentsidel. Eriliselt soovitame osaleda aastas paaril korral Budapestis Konfutsiuse Instituudi Keskuses toimuvatel hiina keele õpetajate koolitustel.
3. Ruumide sobivust tundide läbiviimiseks kontrollitakse enne uue õppeaasta algust, veendutakse vajalike vahendite - nt projektor, tahvel – olemasolus.
4. Õppekava on paindlik, seda kohendatakse vastavalt õppija individuaalsetele vajadustele ja tasemele.
5. Õpetajate, õppematerjalide, õppekava ja ruumide kohta kogutakse õppijatelt tagasisidet vastavalt Kooli pidaja otsusele kas kirjalikult küsimustiku vormis või suuliselt. Vastavalt tagasisidele tehakse Kooli pidaja otsusel vajalikud muudatused.

Vaata ka meie tõlketeenuseid: china.planet.ee/index.php/hiina-eesti-inglise