Uncategorised

Hiina Keele Keskuse „AiZhong“ õppekorralduse alused

 • Written by Super User
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 1012

Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad. Vt õppekava

Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
2. õpingute alustamise tingimused;
3. õppekava nimetus;
4. õppekeel;
5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;
6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;
7. õpingute lõpetamise nõuded;
8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;
9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis.


Õpilase kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord

1. Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel.
2. Otsustuse õpilase kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor.
3. Õpilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud antud kursuse õppekava täies mahus.
4. Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud antud kursuse õppekava vähemalt 60%-lises mahus.
5. Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus (tõend).

 

Õpilaste õigused ja kohustused

Õpilasel on õigus:

1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
2. nõuda heatasemelist haridust;
3. saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
4. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud õppetundide eest;
5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.


Õpilane on kohustatud:
1. järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;
2. osalema õppetöös;
3. täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

 

Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

1. Hiina Keele Keskuses „AiZhong“ on õppetegevus tasuline.
2. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
3. Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õpilase vahelises lepingus.
4. Õppemaksust kedagi ei vabastata, õppetoetusi ei anta, poolte kokkuleppel on võimalik teha soodustusi.
5. Õppemaks tasutakse Õpilase poolt arvel märgitud kuupäevaks Roosimaa OÜ arveldusarvele.
6. Õppemaks ei sisalda õppematerjalide kulusid.
7. Õpilase puudumise korral õppemaksu tagasiarvestust ei tehta.
8. Õppemaksu ei tagastata, kui õppeleping lõpetatakse Õpilase algatusel.
9. Võimalik saada tulumaksutagastust koolituskuludelt.


Koolil on õigus teha muudatusi tunniplaanis, muuhulgas jätta ära tunde riigipühadel, üldhariduskoolide koolivaheaegadel, vääramatu jõu ning muude Koolist sõltumatute asjaolude tõttu. 

Muudatustest tunniplaanis teavitab õpetaja Õpilasi suuliselt või e-posti teel. Kooli otsusel ärajäetud tunnid tehakse järgi vastavalt kokkuleppele Õpilasega.


Kvaliteedi tagamine

1. Enne iga õppeaasta algust vaatab kooli juhataja üle kasutatavad õppematerjalid, vajadusel võetakse kasutusele uuemad õpikud ja töövihikud.
2. Enne õpetaja palkamist toimub intervjuu, mille käigus selgitatakse välja õpetaja keeleoskus ja kvalifikatsioon hiina keele õpetamiseks – eelnev õpetamiskogemus, vajalik hiina keele tasemeeksami HSK 6 läbimist tõestav tunnistus. Soodustame ja julgustame õpetajatel hiina keele ja selle õpetamist puudutavatel koolitustel ja konverentsidel. Eriliselt soovitame osaleda aastas paaril korral Budapestis Konfutsiuse Instituudi Keskuses toimuvatel hiina keele õpetajate koolitustel.
3. Ruumide sobivust tundide läbiviimiseks kontrollitakse enne uue õppeaasta algust, veendutakse vajalike vahendite - nt projektor, tahvel – olemasolus.
4. Õppekava on paindlik, seda kohendatakse vastavalt õppija individuaalsetele vajadustele ja tasemele.
5. Õpetajate, õppematerjalide, õppekava ja ruumide kohta kogutakse õppijatelt tagasisidet vastavalt Kooli pidaja otsusele kas kirjalikult küsimustiku vormis või suuliselt. Vastavalt tagasisidele tehakse Kooli pidaja otsusel vajalikud muudatused.

Vaata ka meie tõlketeenuseid: china.planet.ee/index.php/hiina-eesti-inglise

Keeleõppe kasulikud lingid

 • Written by Tonis
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 1663

Värvide laul: 颜色歌

Laul: Me soovime teile kauneid jõule: 我们祝你圣诞快乐

Laul: Püha öö: 平安夜

Õpiku KuaiLe Hanyu 1 peatükkide videod: 快乐汉语 1

Õpiku New Practical Chinese Reader 1 videod: 新实用汉语课本

Õpiku New Practical Chinese Reader 2 videod: 新实用汉语课本2

Hieroglüüfide saamislugu: erinevad tähemärgid: 女,月,水,木,大,小,家,美,好,鸟,火,土,上,下,子,爱

wen 问 (küsima), jiao 叫 (kutsuma, nimetama), chi 吃 (sööma):  问,叫,吃

zhong 中 (keskmine) esineb Hiina riigi nimetuses 中国: 中 zhong

mei 美 (ilus), esineb USA riigi nimes 美国: 美 mei

mina:     我     我 wo

hea:       好     好 hao

hobune: 马      马 ma

numbrid 1-10: 数字 1-10

number 4: 数字 4

number 5: 数字 5

number 6: 数字 6

 

Hiinakeelsed lastelaulud:  Laul "Tubli jänkulaps"

Sõnaraamat: NCIKU

Abiks hiina keele õppimisel: Arch Chinese ja Yellow Bridge

Tähemärkide kirjutamisel joonte järjekord:  Character Stroke Order

Hieroglüüfide etümoloogia: etümoloogia

New Practical Chinese Reader 3. osa sõnakaardid: 新实用汉语课本3

 

Hiina Keele Keskuse „AiZhong“ põhikiri

Hiina Keele Keskuse „AiZhong“ õppekava

 

Vaata ka tõlketeenuse võimalusi: china.planet.ee/index.php/hiina-eesti-inglise

 

爱沙尼亚 导游服务

 • Written by Tonis
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 1303

塔林, 爱沙尼亚 导游服务

托尼 和 艾莉 导游夫妻 提供 的 汉语 导游服务 出于 10 年住在中国的经验。

现在我们在爱沙尼亚从事旅游业已有10年了。

我们重视高质量,顾客的高满意度。我们有许多旅游景点导游认证。 

我们供应在爱沙尼亚, 塔林, 赫尔辛基 和 波罗的海三小国 旅游景点介绍。

 

托尼 +372 57813756   

微信: tonis-777                                       

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                 

翻译服务https://china.planet.ee/index.php/hiina-eesti-inglise

 

hiina-eesti hiina-inglise keele suuline / kirjalik tõlge kogemustega

 • Written by Super User
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 2159

 HIINA-EESTI ja HIINA-INGLISE SUULISED JA KIRJALIKUD TÕLKED

Meie pikaajalised tõlke kogemused ulatuvad Eestis konverentside sünkroontõlkest notarite ja kohtualaste tõlgeteni. 

Seda hiina-eesti, hiina-inglise keele mõlemal suunal.

 

SUULINE TÕLGE

Hiinas oleme tegelenud peamiselt suulise tõlkega. Kokku kümne aasta jooksul.

Eestis on järgneva kümne aasta kogemus. Seda valitsusdelegatsioonide, saatkonna külaliste, erafirmade, muuseumite külastuste ja turismi vallas üldiselt.

HINNAST

Tõlketeenuse täpne hind sõltub konkreetsest tööst, st raskusastmest, asukohast ning mahust.

Suulise tõlke puhul kõigub hind üldiselt 60 € ja 120 € vahel tunni eest. 

Näiteks koostööpartneri firmakülastuse tõlketöö Tallinnas 6 tunni jooksul koos lõunalaua vestlustega läheks maksma 60 €/h. Samas hiina-eesti-hiina ametlik kohtumise tõlkimine 45 minutit Tallinnas maksab 120€. Juhul kui tegu on väljasõiduga mitme päeva jooksul hakkab hind sõltuma enamatest detailidest (transport, ööbimine, söömine jne), kuid enamasti üle 500€ päev ei kasva. Tekib n-ö hulgihind.

KIRJALIK TÕLGE

Kirjaliku tõlke hind sõltub vägagi teksti keerukusest ning ajaraamist.

Eesti-hiina tõlke lk hind jääb tavaliselt 40 kuni 60 € piiridesse.


Kontakt:  Aili Roosimaa 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel: +372 53034714

 

Õpi ise hiina keelt: https://www.china.planet.ee/index.php/keel